Přihláška do klubu Florbal Jesenice

Neplatný údaj

Neplatný údaj

Neplatný údaj

Zadejte platný e-mail

Neplatný údaj

Prosím potvrďte souhlas

Nejsem robot Obnovit Chyba - zkuste to znovu

POVINNOSTI ČLENŮ KLUBU FLORBAL JESENICE

Přihlašením se za člena Florbal Jesenice

dobrovolně berete na vědomí a zavazujete se dodržovat Stanovy spolku, ostatní vnitřní předpisy spolku, níže uvedené povinnosti členů klubu a podřizovat se rozhodnutím jeho orgánů. Jste informováni o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se nemůžete stát členem klubu. 

Odevzdáním přihlášky do klubu se stáváte členem klubu a zavazujete se, či Váš zákonný zástupce se zavazuje, k řádnému plnění členských povinností, vyplývajících z činnosti v klubu Florbal Jesenice, primárně pak:

 • Odevzdat v písemné formě tuto přihlášku spolu s řádně vyplněnou evidenční kartou člena klubu
 • Odevzdat řádně vyplněnou přihlášku do Českého florbalu (pokud hráč / hráčka již není členem ČF)
 • Včas uhradit členské příspěvky dle pokynů klubu
 • Odevzdat kopii karty zdravotní pojišťovny
 • Doložit lékařskou zprávu či potvrzení lékaře o způsobilosti k závodnímu sportu / florbalu
 • Vždy včas nahlásit změny kontaktních údajů na evidenční kartě
 • Bez závažných důvodů neabsentovat na trénincích klubu
 • Účastnit se jednotlivých utkání a akcí, na které je člen klubem nominován či pozván
 • Případné nutné absence na trénincích či jiných akcích hlásit odpovědným osobám
 • Podílet se na pořádání či organizaci klubových akcí
 • Vystupovat při všech akcích a aktivitách tak, aby člen kladně reprezentoval činnost a hodnoty Florbal Jesenice a nepoškozoval svým vystupováním dobré jméno klubu
 • Pravidelně sledovat klubové informační zdroje a řídit se uveřejňovanými pokyny odpovědných osob klubu
 • Udělit souhlas se zpracováním osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s členstvím v klubu a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů uděluji tímto spolku Florbal Jesenice, z.s. dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu za účelem evidence členů klubu. Současně dávám souhlas s prezentováním základních osobních údajů člena klubu na oficiálních webových stránkách a dalších oficiálních materiálech či prezentačních kanálech Florbal Jesenice. Souhlasím s tím, aby klub jako Správce osobních údajů moje audiovizuální prezentace (např. fotografie, videa, zvukové záznamy pořízené na sportovních akcích a při další spolkové činnosti, aj.) užíval pro marketingové a propagační aktivity klubu. Souhlasím, aby má audiovizuální prezentace byla zpracovávána a uchovávána po celou dobu mé sportovní aktivity a/nebo členství v klubu (a přiměřeným způsobem a v přiměřeném období i po jejím ukončení).